• JE RIJBEWIJS HAAL JE BIJ LEEUW OPLEIDINGEN!
 • Algemene Ledenvergadering ma 10 december

  27 nov 2018
  |
  • 0
 • Op maandag 26 november vond de ALV plaats in het Broer Brands Clubhuis. Op de agenda stond o.a. het voorgenomen besluit Statutenwijziging. De ALV moet hier mee instemmen, echter conform de huidige Statuten is een aanwezigheid van 2/3 van het aantal leden vereist.

  Er waren echter slechts 19 leden aanwezig. Betekent dat het bestuur een nieuwe vergadering heeft uitgeschreven voor maandag 10 december, locatie Broer Brands Clubhuis, aanvang 19:30 uur.

  Bij stemming kunnen we dan volstaan met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden.

   

  Graag verwelkomen we jullie maandag 10 december, 19:30 uur.

   

  Het bestuur

 • Agenda ALV maandag 10 december 2018

  Het bestuur van SV Unitas’59 nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 10 december a.s.

  De vergadering wordt gehouden in het Broer Brands Clubhuis en begint om 19:30 uur.

  De agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen ALV 22 januari 2018
  3. Ingezonden stukken (deze dienen uiterlijk 23 november te zijn ontvangen bij de secretaris via secretaris@unitas59.nl).
  4. Mededelingen
  5. Wijziging statuten (een geprint exemplaar ligt ter inzage in de bestuurskamer). 
  Onderstaande de voorgestelde wijzigingen, waar de ALV mee moet instemmen, vooraleer de Statuten bij de Notaris kunnen worden aangepast:

  1. De doelomschrijving is verruimd ten behoeve van andere sporten dan voetbal;
  2. Wat betreft de leden is de verplichting om lid te zijn van de KNVB gewijzigd naar een inspanningsverplichting voor de club;
  3. Wat betreft de sanctionering is opgenomen dat de behandeling van overtredingen zal geschieden door de Normen en Waarden commissie en met inachtneming van de Gedragscode. Beroep is mogelijk bij het bestuur;
  4. Het maximum van benoembaarheid voor bestuurders is verwijderd;
  5. De inkomsten van de club zijn uitgebreid;
  6. De aanwezigheidsquotum voor de algemene ledenvergadering is verwijderd;
  7. Verwijzingen naar het clubblad zijn verwijderd;
  8. Er wordt thans enkel gesproken over het bestuur (geen onderscheid met een dagelijks bestuur);
  9. Ten behoeve van de continuïteit wordt in de statuten thans enkel nog gesproken over algemene ledenvergadering.

  6. Jaarverslag van de penningmeester en verslag van de kascontrolecommissie
  7. Verkiezing kascontrolecommissie
  8. Contributiewijziging

  1. Verhoging contributie zaalvoetbal met 15 euro
   De penningmeester heeft een nacalculatie gemaakt van de kosten en uitgaven van zaalvoetbal. Naar is gebleken legt de vereniging hier nu geld op toe. Om e.e.a. (weer) in evenwicht te brengen, is het voorstel de contributie met 15 euro per jaar/seizoen te verhogen!
  2. Verhoging contributie voor alle leden met 1 euro, in verband met lidmaatschapskosten KNVB voor leiders die (nog) geen lid zijn van de vereniging. 

  9. Nieuwe beleidsstukken. Een geprint exemplaar (rode klapper) ligt ter inzage in de bestuurskamer):

  1. Algemeen beleidsplan 4.0 / 2019-2025
  2. Bijlagen
   1. Gedragscode, versie 1.0
   2. HR en Vrijwilligersbeleid, versie 1.0
   3. Technisch Beleidsplan, versie 4.0 (al aangenomen door de ALV)
   4. Arbitrage Beleidsplan, versie 1.0 
   5. Innovatie, versie 1.0

  10. Aan- en aftredende bestuursleden

  • Aftredend (niet herkiesbaar/herkiesbaar/wijziging functie)
  1. Harrie Clerx, secretaris -> aftredend -> niet herkiesbaar
  2. Mark Kortleever, aftredend -> herkiesbaar voor functie bestuurslid evenementen
  3. Eline Bekkers, bestuurslid -> commissielid 
  4. Richard Hermans, bestuurslid -> commissielid
  5. Erwin Hermans, bestuurslid -> commissielid
  6. Erik Borghouts, bestuurslid -> commissielid
  • Aantredend
  1. Alger Vissers, bestuurslid voetbalzaken a.i. -> benoeming door ALV
  2. Giovanni Paolo Goeloe (37), verkiesbaar secretaris -> benoeming door ALV
   Giovanni heeft 3 kinderen. Giovanni is geen onbekende binnen de vereniging. Hij is eerder betrokken geweest bij de voetbalschool en is nu verbonden aan de JO6/1. Hij is docent ondernemingsrecht bij Fontys Hogeschool Eindhoven en Senior Legal Council bij Swart Legal. Giovanni heeft aangegeven zich betrokken te voelen bij de vereniging en wil zich nu breder maatschappelijk inzetten. 
  • De leden kunnen zelf ook kandidaten stellen. Dit moet gebeuren door tenminste 15 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht! 

  11. Diverse bespreekpunten:

  1. Rookbeleid
  2. VOG
  3. Verhoging drankenprijzen i.v.m. prijsstijging per 1.1.2019

  12. Rondvraag
  13. Sluiting