Cookie beleid Unitas '59

De website van Unitas '59 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

Contributie

 

Overzicht contributie, de contributie is inclusief kleding (shirt en broek)

Categorie Seizoen 2023-2024
Bedrag per jaar €
Seizoen 2024-2025
Bedrag per jaar €
Senioren € 213
€ 228
Zaalvoetbal € 125 € 134
Old Stars € 87 € 93
Niet Spelend Lid € 20 € 20
Actief Niet Spelend Lid € 63
€ 67
Junioren (O14 t/m O19) € 175 € 187
Pupillen (O7 t/m O13) € 157 € 168
Mini-pupillen (O5 t/m O6)* € 74 € 79
Inschrijfgeld € 15 € 16
Overschrijvingskosten € 10 € 11

 

* De mini-pupillen mogen 3x een proeftraining volgen, wel eerst inschrijven via het aanmeldingsformulier.

Voor de mini-pupillen O5, onze jongste groep, geldt de minimale leeftijd van 4 jaar.

 

Artikel 1 – aanmelden lidmaatschap

1.1; Het aanmeldformulier van s.v. Unitas’59 (de vereniging) is online via de website van s.v. Unitas’59 beschikbaar (http://unitas59.nl/aanmelden).
1.2; Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier te retourneren aan de ledenadministratie.  Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler in een team is geplaatst en start met spelen, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen.
1.3; Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB  is het lid contributie verschuldigd.
1.4; Bij de plaatsing als nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt in rekening gebracht in het seizoen dat de speler geplaatst is in een team.
1.5; Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is gepubliceerd op de website van s.v. Unitas’59.
1.6; Binnen een maand na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.
1.7; Het bestuur kan de toetreding van een lid met reden omkleed weigeren.

Artikel 2 – wijzigingen gegevens lid
2.1; Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens en wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden verhaald.

Artikel 3 – contributie
3.1; Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage, te voldoen in één termijn via automatische incasso.
3.2 Onder inschrijfgeld wordt verstaan de eenmalige bijdrage welke verschuldigd is op het moment van lid worden van s.v. Unitas’59.

Artikel 4 – wijze van betaling
4.1; Betaling via automatische incasso wordt één keer per jaar automatisch afgeschreven. De vereniging verstrekt ten behoeve van de automatische incasso een formulier door middel waarvan leden de vereniging doorlopend dienen te machtigen tot het incasseren van de contributie zoals bedoeld in artikel 5 lid 1.
4.2; Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, en eenmalig inschrijfgeld zoals bedoeld in artikel 3 lid 2. te incasseren middels automatische incasso. Zonder volledig ingevulde  en ondertekende machtiging is plaatsing op de wachtlijst of inschrijven als spelend lid niet mogelijk.
4.3; Rondom 1 juli zal de automatische incasso worden afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven.
4.4; Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zonder de vereniging daarvan in kennis te stellen, zal per direct worden uitgeschreven.

Artikel 5 – opzegging lidmaatschap
5.1; Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 15 mei van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
5.2; Opzegging kan uitsluitend via de website van de vereniging. Uiterlijk op 1 augustus verzendt de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de, door de ledenadministratie via email verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijke opzegging dienen.
5.3; Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk, een lid blijft de jaarlijkse bijdrage te allen tijde geheel verschuldigd.

Artikel 6 – te late betaling
6.1
; In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 15,- alsmede administratie, rente- en incassokosten verschuldigd.
6.2; Leden die 1 maand na aanbieding van de contributienota nog niet betaald hebben, kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, hebben voldaan.
6.3; Leden die 2 maanden na aanbieding van de contributienota nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, verschuldigd.
6.4; Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.
6.5; Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 7 – boetes
7.1
. Boetes welke aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van contante betaling aan de wedstrijdsecretaris.
7.2 Leden die aan s.v. Unitas’59 een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en administratiekosten die door de KNVB zijn opgelegd.
a.
 Leden die aan s.v. Unitas’59  nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen voor iedere boete die door de KNVB is opgelegd een factuur met een toeslag van € 2,00. Bij het sturen van een herinnering van in gebreke stelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.
b. Indien de boete binnen twee weken niet is voldaan zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau; de bijkomende kosten zijn voor rekening van het betrokken (ex-)lid.

Dit boetereglement is vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van dd mmm jjjj en is per direct geldig.

Artikel 8 – hardheidsclausule
8.1; Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid aan het einde van het seizoen een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij de ledenadministratie die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek na toetsing aan het bestuur voorlegt. Het Bestuur neemt aan het eind van het seizoen hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar.
Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien een speler om vorengenoemde redenen het gehele seizoen of een deel van het seizoen niet in staat is geweest te spelen en te trainen hij of zij aan het einde van het seizoen 25% van de door hem of haar betaalde contributie gerestitueerd krijgt.

Artikel 9 – reglementswijziging
9.1; Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!